ضخامت سنجي اپتيکي

http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewTool/3035

نام آزمایشگاه: مگنتواپتیک
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر حمیدی - 29904007
کارشناس - تلفن: دکتر حمیدی - 29904016
نام دانشکده/پژوهشکده: پژوهشکده لیزرو پلاسما
نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

ضخامت سنج (کولیس)

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/8170

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر سید سعید حسینی - 02182883335
کارشناس - تلفن: سارا نجاری - 82884904
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

طیف سنجی جذبی، بازتابی و ضخامت سنجی

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9226

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه نانو اپتو الکترونیک
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر وحید احمدی - ۸۲۸۸۴۹۰۵
کارشناس - تلفن: فرزانه عربپور - 82884907
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نام دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

ضخامت سنجي اپتيکي

http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewTool/3035

نام آزمایشگاه: مگنتواپتیک
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر حمیدی - 29904007
کارشناس - تلفن: دکتر حمیدی - 29904016
نام دانشکده/پژوهشکده: پژوهشکده لیزرو پلاسما
نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

ضخامت سنج فیزیکی Dektak

http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewTool/7123

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی SEM
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر سیده مهری حمیدی - 29905428/29905427
کارشناس - تلفن: سعید جوادی - 29905428
نام دانشکده/پژوهشکده: آزمایشگاه مرکزی
نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

5 | 10 | 20 items per page