TOOLS

های

LABS

روغن

UNIVERSITY

بهشتی (1)

دانشگاه (1)

شهید (1)

تعیین نفوذ پذیری واکس های نفتی با سوزن D1321-88

http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewTool/7110

نام آزمایشگاه: ازمایشگاه سوخت و روغن
مدیر آزمایشگاه - تلفن: فاطمه جدا - +98-21-73932690
کارشناس - تلفن: فاطمه جدا -
نام دانشکده/پژوهشکده: پردیس شهید عباسپور
نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

5 | 10 | 20 items per page