پتانسیو استات

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/7143

نام آزمایشگاه: خوردگی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: سعید رستگاری - 77240085
کارشناس - تلفن: هدیه گلدسته - 77240085
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی مواد
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

پتانسیو استات

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/7143

نام آزمایشگاه: مهندسی سطح و خوردگی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: سعید رستگاری - 77240540-3807
کارشناس - تلفن: هدیه گلدسته - 77240540-3807
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی مواد
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

پتانسیو/گالوانواستات

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/10197

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: منصور سلطانیه - 021-77240085
کارشناس - تلفن: مهدیه فصاحت - 77240085
نام دانشکده/پژوهشکده: آزمایشگاه مرجع مرکزی
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

5 | 10 | 20 items per page