ژل داک

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9361

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پی سی آر
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر عبدالحسین دلیمی اصل - 82883566
کارشناس - تلفن: سکینه قاسمی نیکو - 82883566
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده علوم پزشکی
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

دستگاه ترموسایکلر

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9362

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پی سی آر
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر عبدالحسین دلیمی اصل - 82883566
کارشناس - تلفن: سکینه قاسمی نیکو - 82883566
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده علوم پزشکی
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

دستگاه ترموسایکلر گرادیانت

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9363

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پی سی آر
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر عبدالحسین دلیمی اصل - 82883566
کارشناس - تلفن: سکینه قاسمی نیکو - 82883566
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده علوم پزشکی
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

الکتروفورز سه بعدی

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9364

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پی سی آر
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر عبدالحسین دلیمی اصل - 82883566
کارشناس - تلفن: سکینه قاسمی نیکو - 82883566
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده علوم پزشکی
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

ژل اسکن

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9365

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پی سی آر
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر عبدالحسین دلیمی اصل - 82883566
کارشناس - تلفن: سکینه قاسمی نیکو - 82883566
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده علوم پزشکی
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

5 | 10 | 20 items per page