الایزاریدر

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9346

نام آزمایشگاه: دندرتیک سل
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر سید محمد موذنی - 82884529
کارشناس - تلفن: محبوبه محسنی - 82884529
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده علوم پزشکی
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

سایتواسپین

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9347

نام آزمایشگاه: دندرتیک سل
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر سید محمد موذنی - 82884529
کارشناس - تلفن: محبوبه محسنی - 82884529
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده علوم پزشکی
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

سانتریفیوژ

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9348

نام آزمایشگاه: دندرتیک سل
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر سید محمد موذنی - 82884529
کارشناس - تلفن: محبوبه محسنی - 82884529
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده علوم پزشکی
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

فلوسایتومتری

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9349

نام آزمایشگاه: دندرتیک سل
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر سید محمد موذنی - 82884529
کارشناس - تلفن: محبوبه محسنی - 82884529
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده علوم پزشکی
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

5 | 10 | 20 items per page