سیستم ارزیابی عملکرد سامانه quadrotor

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9220

نام آزمایشگاه: ازمایشگاه روبات پرنده
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر مسعود ابراهیمی - 82883938
کارشناس - تلفن: مسعود ابراهیمی - 82883934
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

سکوی تست سامانه کنترل جریان

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9221

نام آزمایشگاه: ازمایشگاه روبات پرنده
مدیر آزمایشگاه - تلفن: سعید کریمیان - 82884933
کارشناس - تلفن: سعید کریمیان - 82884933
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

سیستم ارزیابی عملکرد سامانه quadrotor

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9220

نام آزمایشگاه: ازمایشگاه روبات پرنده
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر مسعود ابراهیمی - 82883938
کارشناس - تلفن: مسعود ابراهیمی - 82883934
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

سکوی تست سامانه کنترل جریان

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9221

نام آزمایشگاه: ازمایشگاه روبات پرنده
مدیر آزمایشگاه - تلفن: سعید کریمیان - 82884933
کارشناس - تلفن: سعید کریمیان - 82884933
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

5 | 10 | 20 items per page