رئومتر

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/8182

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه رئولوژی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر علی حق طلب - 82883313
کارشناس - تلفن: علی حق طلب - 82883313
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

رئومتر لاستیك

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9164

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر مهدی رزاقی کاشانی - 82883336
کارشناس - تلفن: مهدی رزاقی کاشانی - 82883336
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

رئومتر

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/8182

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه رئولوژی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر علی حق طلب - 82883313
کارشناس - تلفن: علی حق طلب - 82883313
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

رئومتر لاستیك

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9164

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر مهدی رزاقی کاشانی - 82883336
کارشناس - تلفن: مهدی رزاقی کاشانی - 82883336
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

رئومتر

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9404

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه رئولوژی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر نادره گلشن ابراهیمی - 82883949
کارشناس - تلفن: احسان خوشبختی - 82883949
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

5 | 10 | 20 items per page