طیف‌سنج جذب اتمی

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewTool/7144

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر سید رضا قوامی ریابی - 023-32395509 داخلی 2206
کارشناس - تلفن: محمد عباسیان - 9 -02332392204 داخلی 2204
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شاهرود

طیف‌سنج پراش پرتو ایکس XRD

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewTool/7145

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر سید رضا قوامی ریابی - 023-32395509 داخلی 2206
کارشناس - تلفن: محمد کبیریان - 9 -02332392204 داخلی 2206
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شاهرود

طیف‌سنج فلورسانس پرتو ایکس XRF

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewTool/7146

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر سید رضا قوامی ریابی - 023-32395509 داخلی 2206
کارشناس - تلفن: محمد کبیریان - 9 -02332392204 داخلی 2206
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شاهرود

آسیاب گلوله ای (بالمیل)

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/7161

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: خانم دکتر تجردی - 021-77240540-50 (6277)
کارشناس - تلفن: مینا ایمانی - 021-77240540-50 (6277 داخلی)
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

اولتراسونیک پروب دار

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/7162

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: خانم دکتر تجردی - 021-77240540-50 (6277)
کارشناس - تلفن: مینا ایمانی - 021-77240540-50 (6277 داخلی)
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

حمام اولتراسونیک

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/7163

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: خانم دکتر تجردی - 021-77240540-50 (6277)
کارشناس - تلفن: مینا ایمانی - 021-77240540-50 (6277 داخلی)
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

سانتریفیوژ

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/7164

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: خانم دکتر تجردی - 021-77240540-50 (6277)
کارشناس - تلفن: مینا ایمانی - 021-77240540-50 (6277 داخلی)
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

روتاری با پمپ خلاء

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/7165

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: خانم دکتر تجردی - 021-77240540-50 (6277)
کارشناس - تلفن: مینا ایمانی - 021-77240540-50 (6277 داخلی)
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

کوره

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/7166

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: خانم دکتر تجردی - 021-77240540-50 (6277)
کارشناس - تلفن: مینا ایمانی - 021-77240540-50 (6277 داخلی)
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

5 | 10 | 20 items per page