سامانه مانیتورینگ مغزی fNIRS

http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewTool/3110

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تصویربرداری بیولوژیک نوری
مدیر آزمایشگاه - تلفن: محمدعلی انصاری - 29904014
کارشناس - تلفن: الهام فضلی آذر - 29904033
نام دانشکده/پژوهشکده: پژوهشکده لیزرو پلاسما
نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

سامانه سرمد

http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewTool/7234

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی SEM
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر سیده مهری حمیدی - 29905428/29905427
کارشناس - تلفن: سعید جوادی - 29905428
نام دانشکده/پژوهشکده: آزمایشگاه مرکزی
نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

5 | 10 | 20 items per page