میكروسكوپ نیروی اتمی AFM

http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewTool/7108

نام آزمایشگاه: آنالیز سطح و مواد
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر سادات گوشه - 29902770
کارشناس - تلفن: نسرین طائفی - 29902770
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده فیزیک
نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

اسپکتروفوتومتر UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection

http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewTool/7109

نام آزمایشگاه: آنالیز سطح و مواد
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر سادات گوشه - 29902770
کارشناس - تلفن: نسرین طائفی - 29902770
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده فیزیک
نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

متلوگرافی

http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewTool/7111

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی سطح
مدیر آزمایشگاه - تلفن: احمد رضا راستکار - 021-29904008
کارشناس - تلفن: احمد رضا راستکار - 02129904008
نام دانشکده/پژوهشکده: پژوهشکده لیزرو پلاسما
نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

میکرو سختی سنج ویکرز

http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewTool/7112

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی سطح
مدیر آزمایشگاه - تلفن: احمد رضا راستکار - 021-29904008
کارشناس - تلفن: احمد رضا راستکار - 02129904008
نام دانشکده/پژوهشکده: پژوهشکده لیزرو پلاسما
نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

میکروسکوپ نوری

http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewTool/7113

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی سطح
مدیر آزمایشگاه - تلفن: احمد رضا راستکار - 021-29904008
کارشناس - تلفن: احمد رضا راستکار - 02129904008
نام دانشکده/پژوهشکده: پژوهشکده لیزرو پلاسما
نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

لایه نشانی

http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewTool/7114

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی سطح
مدیر آزمایشگاه - تلفن: احمد رضا راستکار - 021-29904008
کارشناس - تلفن: احمد رضا راستکار - 02129904008
نام دانشکده/پژوهشکده: پژوهشکده لیزرو پلاسما
نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

پتانسیو استات

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/7143

نام آزمایشگاه: مهندسی سطح و خوردگی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: سعید رستگاری - 77240540-3807
کارشناس - تلفن: هدیه گلدسته - 77240540-3807
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی مواد
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

کشش سطحی مایعات

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/9197

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح
مدیر آزمایشگاه - تلفن: خانم دکتر بهشته سهرابی - 021-77240540(2730)
کارشناس - تلفن: فرشته منصوری - 02177240540()
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

اندازه گیری زاویه تماس Contact angle

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/9198

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح
مدیر آزمایشگاه - تلفن: خانم دکتر بهشته سهرابی - 021-77240540(2730)
کارشناس - تلفن: فرشته منصوری - 02177240540()
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

5 | 10 | 20 items per page