LABS

ماشین

TOOLS

درایو

UNIVERSITY

بهشتی (1)

دانشگاه (1)

شهید (1)

درایو و كنترل ماشین‌های الكتریكی

http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewTool/4099

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ماشین های الكتریكی و درایو
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر حسین ترکمن - 73932557-73932525
کارشناس - تلفن: دکتر ترکمن - 73932525-73932557
نام دانشکده/پژوهشکده: پردیس شهید عباسپور
نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

5 | 10 | 20 items per page