TOOLS

آب

LABS

مرکزی

UNIVERSITY

بهشتی (1)

دانشگاه (1)

شهید (1)

Cobb Test (آزمون جذب آب کاب )

http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewTool/7185

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر امید رمضانی - 01142451097
کارشناس - تلفن: زهرا رزم پور - 01142451097
نام دانشکده/پژوهشکده: پردیس زیراب
نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

5 | 10 | 20 items per page