تجهیزات بارگذاری با استفاده از کف قوی و ری اکشن فریم

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9283

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه سازه و زلزله
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر حمید محرمی - 82884315
کارشناس - تلفن: میرشریف موسوی - 82884315
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

استفاده از خدمات رایانش ابری

http://khatam.modares.ac.ir/Lab/ViewTool/9427

نام آزمایشگاه: مرکز داده و رایانش ابری
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر مهرداد روانشاد - 82884195- 82883251-82883247
کارشناس - تلفن: معصومه اصلانی - 82884195- 82883251-82883247
نام دانشکده/پژوهشکده: مرکز رایانش ابری
نام دانشگاه: دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس

5 | 10 | 20 items per page