آنالیز حرارتی همزمان

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/7144

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: منصور سلطانیه - 77240085
کارشناس - تلفن: مهدیه فصاحت - 77240085
نام دانشکده/پژوهشکده: آزمایشگاه مرجع مرکزی
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

آنالیز حرارتی همزمان

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/7144

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی
مدیر آزمایشگاه - تلفن: منصور سلطانیه - 021-77240085
کارشناس - تلفن: مهدیه فصاحت - 77240085
نام دانشکده/پژوهشکده: آزمایشگاه مرجع مرکزی
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

دستگاه اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات

http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewTool/7195

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه انتقال حرارت
مدیر آزمایشگاه - تلفن: دکتر فرزاد بازدیدی طهرانی - 77451500-10 (داخلی 2946 یا 2985)
کارشناس - تلفن: فرزاد بازدیدی طهرانی - 77451500-10
نام دانشکده/پژوهشکده: دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران

5 | 10 | 20 items per page