دستگاه شماره یک

http://10.30.2.14/Lab/ViewTool/7143

نام آزمایشگاه: ادوات نیمه رسانا
مدیر آزمایشگاه - تلفن: اکبری برومند - 29904032
کارشناس - تلفن: کارشناس کارشناس - 88795912
نام دانشکده/پژوهشکده: مهندسی عمران
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

سه محوره دینامیکی

http://10.30.2.14/Lab/ViewTool/7144

نام آزمایشگاه: مکانیک خاک
مدیر آزمایشگاه - تلفن: سید صدرالدین صدر نژاد - 29904032
کارشناس - تلفن: علی شجاعیان - 09125209716
نام دانشکده/پژوهشکده: مهندسی عمران
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

تست

http://10.30.2.14/Lab/ViewTool/7145

نام آزمایشگاه: مکانیک خاک
مدیر آزمایشگاه - تلفن: سید صدرالدین صدر نژاد - 29904032
کارشناس - تلفن: علی شجاعیان - 09125209716
نام دانشکده/پژوهشکده: مهندسی عمران
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

test

http://10.30.2.14/Lab/ViewTool/7146

نام آزمایشگاه: مکانیک خاک
مدیر آزمایشگاه - تلفن: سید صدرالدین صدر نژاد - 22431746
کارشناس - تلفن: تست تست - 22431746
نام دانشکده/پژوهشکده: مهندسی عمران
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

کامپیوتر

http://10.30.2.14/Lab/ViewTool/7147

نام آزمایشگاه: طبقه­ بندی تصاویر هوایی و ماهواره­ ای
مدیر آزمایشگاه - تلفن: محمودرضا صاحبی - 88786212
کارشناس - تلفن: محمود رضا صاحبی - 88786212
نام دانشکده/پژوهشکده: ژئودزی و ژئوماتیک
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

5 | 10 | 20 items per page